Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Nieudany urlop może byc podstawa do wypłacenia odszkodowania. i zadośćuczynienia
Nieudany urlop a odszkodowanie – jakie prawa ma osoba, która wykupiła wycieczkę
15 czerwca, 2018

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego aktu potrzebne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok